Uživatelé a vstupenky

Co je vstupenka

Konkrétní služba Maatrix může oslovovat pouze takové uživatele, kteří jsou k této službě připojeni. Pro připojení uživatele ke službě Maatrix musí být tzv. dvojí souhlas: se zařazením uživatele do služby musí souhlasit jak administrátor služby, tak i uživatel. Tím je zamezeno zasílání nevyžádaných zpráv lidem, kteří tyto zprávy nechtějí dostávat. Administrátor svůj souhlas projevuje tím, že vystaví vstupenky ke službě a uživatel tím, že vstupenky použije.

Vstupenka je 12ti místný kód, např. reg-ad2-eew-15r, přičemž pomlčky jsou nevýznamné (mohou a nemusí být použity)

 

Založení vstupenky administrátorem

Vstupenky se vytváří v části Nastavení služby. Vytvoření vstupenky znamená vygenerování 12ti místného znakového kódu.

 new ticket

 1. na stránce spravující službu vyberte záložku Vstupenka / Ticket
 2. pro novou vstupenku stiskněte + New
 3. vstupenka může být buď otevřená (pro více uživatelů bez konkrétního určení) - administrátor se v tu chvíli sám musí postarat o distribuci kód pouze oprávněným uživatelům, a nebo je určena pro konkrétní jednoho uživatele - v tom případě musí administrátor zadat mailové adresy uživatelů, pro které je vstupenka určena. 
 4. každá vstupenka má povinné omezení délky platnosti. Jedná se o platnost vstupenky, nikoli o platnost přiřazení uživatele ke službě.
 5. vstupenka může být určena pro konkrétní roli, tj. v případě, že ji uživatel použije, tak je kromě připojení ke službě zároveň zařazen i do definované role. Máte-li ve službě více rolí, je výhodné pro každou z těchto rolí vytvořit samostatnou vstupenku, aby se uživatelé do těchto rolí zařazovali automaticky při registraci ke službě.
 6. pro každou vstupenku je definováno maximální počet použití (což je významné především u otevřených vstupenek)
 7. po vyplnění vstupenku uložíte. V tu chvíli se vygeneruje odpovídající vstupní kód
 8. zobrazení vstupního kódu
 9. kteroukoli doposud platnou vstupenku může administrátor kdykoli okamžitě zneplatnit. Uživatelé, kteří tuto vstupenku již použili před tímto ukončením však zůstanou ke službě připojeni.

 

Použití vstupenky uživatelem

Použitím vstupenky se uživatel připojuje ke komunikační službě. Po vytvoření vstupenky je vstupenka, která je určena konkrétním uživatelům, automaticky těmto uživatelům zaslána mailem. O distribuci otevřené vstupenky se musí postarat administrátor sám.

Vstupenka může být použita dvojím způsobem:

 1. Za pomoci uživatelského profilu portálu Maatrix
 2. Za pomoci mobilní aplikace Maatrix přímo z Vašeho telefonu

 

ad 1 - za pomoci portálu Maatrix

Aktivace vstupenky se provede jednoduše v části Tickets - vstupenky (1) uživatelského profilu. Pokud je vstupenka připravena pro konkrétního uživatele, je v profilu již předdefinována a stačí ji pouze potvrdit. Kód otevřené vstupenky je potřeba vložit jako kód (2).

use ticket

ad 2- za pomoci mobilní aplikace

V mobilní aplikaci je potřeba spustit nabídku Alert receiver settings - Registrace služby. Spustí se tím komunikační služba, která si nejprve vyžádá zadání vstupenky a dále pak uživatele provede celým registračním procesem.

use ticket mobile

Více informací o práci s mobilní aplikací naleznete zde.

 

Uživatelské role a oprávnění

V rámci služby se mohou (v závislosti podle šablony) vytvářet tzv. uživatelské role. Uživatelské role jsou seskupení uživatelů, které je pak možné hromadně v rámci komunikačních bloků oslovovat. Do uživatelských rolí pak můžete zařazovat uživatele podle jejich pracovní náplně, odpovědností, služeb a podobně.

Role si může administrátor přidávat podle svého uvážení a následně je může měnit v jednotlivých komunikačních blocích (pokud to nastavení komunikačního bloku dovoluje).

Role mohou vznikat na úrovni Služby - takovou roli je možné použít pouze v té službě, ve které role vznikla. Role je ale možné vytvářet na úrovni Spotřebitele a Zákazníka. Takové role je možné použít ve všech službách Spotřebitele, resp. Zákazníka. To je vhodné v případech, kdy je stejnou skupinu uživatelů popsanou touto rolí potřeba oslovit z více různých služeb. POZOR - i v takovém případě je potřeba, aby byl uživatel z takové role přihlášen ke všem službám, které jej mají oslovovat.

Uživatel může být přiřazen k libovolnému počtu rolí. Popis zařazení uživatele do role je popsán níže.

roles

Uživatel může mít ke konkrétní službě, ke spotřebiteli či k zákazníkovi speciální oprávnění umožňující mu správu a použití systému Maatrix.

Jedná se jednak o Administrátora, který má možnost měnit a nastavovat údaje v úrovni, ke které je administrátorem a ve všech nižších úrovních, má možnost vystavovat vstupenky a spravovat uživatele a udělovat oprávnění dalším uživatelům.

Uživatel může mít také oprávnění Caller - Volající, který má oprávnění vstupovat do Panelu systému a sledovat spuštěné služby a nebo služby ručně spouštět.

 

Správa uživatelů

Pro správu uživatelů slouží záložka Users - Uživatelé v nastavení Služby, Spotřebitele a Zákazníka. Přiřazením uživatele ke službě (popis zde) se tento uživatel automaticky zařazuje mezi uživatele odpovídajícího Spotřebitele a Zákazníka (jiným způsobem není možné uživatele k Zákazníkovi a ke Spotřebiteli přiřadit).

users service

V této části nastavení je možné nastavovat a odebírat uživatelské role (3, 5), nastavovat Oprávnění (4) a popřípadě uživatele z dané struktury (Služba, Spotřebitel, Zákazník) odstranit (6).