Komunikace

Na rozdíl od mailů nebo SMS brán Maatrix nefunguje jako prostý rozesilatel zpráv. Veškerá komunikace v Maatrixu pracuje na principu předem definovaných komunikačních postupů.

Co se tedy v Maatrixu děje?

communication

1 - situace, kdy je potřeba rychle komunikovat s jedním či mnoha lidmi, je potřeba jim nejen sdělit nějaké informace, ale zjistit jejich rozhodnutí a podle něj pak konat další opatření. Takovou situací může být bezpečnostní nebo provozní incident, potřeba rychlého řešení nestandardní situace, urgentní schvalování procesních postupů nebo přístupů, výpadek služby, nedostavení se pracovníka do směny s potřebou rychle nalézt náhradu...a mnoho a mnoho dalších...

Taková situace může být indikována a řešena buď:

2 - specializovanými systémy, jako jsou dohledové a monitorovací nástroje, nástroje průmyslové automatizace, přístupové systémy, dispečinky, provozní technologie a podobně (příklady naleznete zde)

a nebo to může být osoba, které se situace buď přímo týká a nebo je za řešení takové situace odpovědná. Ta pak má k dispozici buď

3 - speciální URL adresu (říkáme ji ShortCall), jejímž zavoláním je možné spustit řešení situace. Tuto adresu je možné použít např. jako přímý odkaz z mobilního telefonu (tlačítko na ploše), z dispečerského pracoviště a nebo pro přiřazení k speciálním technologiím, jako jsou např. "panik tlačítka" a podobně

a nebo

4 - panel systému Maatrix, kterým je možné z jakéhokoliv webového prohlížeče spustit řešení situace- více informací naleznete zde.

 

5 - Následně je přes rozhraní (API) předána informace o nastalé události na server systému Maatrix - 6, který běží v cloud prostředí (na několika na sobě nezávislých a geolokačně oddělených serverech). 

Pro každou situaci (1) má zákazník připraven v Maatrixu dopředu definovanou komunikační službu - 7, která představuje jasně popsaný komunikační postup, který v případě řešení situace musí nastat.

Po svém spuštění komunikační postup oslovuje podle své definice jednotlivé lidi nebo skupinky (role) lidí - uživatele - 8, kterým předává zprávy a čeká na reakce na tyto zprávy.

Aby bylo možné tyto lidi oslovovat, musí o nich systém jednak vědět (musí být uživateli systému Maatrix) a také si ke svému účtu musí přiřadit zařízení, pomocí kterých s nimi může Maatrix komunikovat.

9- mezi tato zařízení patří především mobilní aplikace Maatrix, komunikace ale může probíhat i za pomoci SMS, mailů, hlasových zpráv a chystáme další komunikační kanály.

 

Dochází tím k jasnému dělení pravomocí a odpovědností na tři části:

communication2

A - Oblast sledování, indikování a vyhodnocení vzniklých situací. V této části jde především o to, aby se jasně a včas vyhodnotilo a sdělilo, že daná situace nastala. Výsledkem je např. vyhlášení alarmu.

B - Oblast definice postupu, krizových scénářů, optimalizace postupů a pod. Lidé v této části mají za úkol definovat, jak se má v dané situaci správně postupovat, kdo jak má být zapojen do řešení vzniklé situace, jak se má postup hodnotit, jak má eskalovat a podobně. Jedná se většinou o bezpečnostní manažery, koordinátory, programové manažery, business analytiky a podobně. Výsledek jejich práce je prezentován připraveným komunikačním postupem v rámci služby Maatrix.

C - Každý uživatel si pro každý komunikační postup může definovat, pomocí kterých zařízení bude pro komunikaci s Maatrixem k dispozici.